Facebook Instagram

Energetické štítky

Energetický štítek. Kdo má povinnost?

Povinnost obstarat energetický štítek upravuje zákon 406/2000 Sb. Poslední změna zákona vstoupila v platnost 1. 7. 2015. Od té doby žádná novelizace neproběhla. Energetický štítek je nutný:

1. Při prodeji domu

Kdo odpovídá za zajištění štítku?

Odpovědnost za zajištění nese prodávající. Za ním jdou sankce v případě nesplnění. Zda se energetický štítek při prodeji doložil, kontrolují inspektoři ze Státní energetické inspekce. A to namátkově nebo na udání (obvykle třetí osoby nebo kupujícího). Vyhotovené průkazy jsou zasílány na MPO, je tedy snadné zjistit absenci průkazu energetické náročnosti. V roce 2014 bylo Státní energetickou inspekcí zkontrolováno 3774 energetických štítků, v pořádku jich nebylo 170, uděleno bylo 86 pokut. Dle novely platné od 1. 7. 2015 je povinností inspektorů zkontrolovat každý rok 5 % všech vytvořených PENB. Zvýšený počet kontrol a udělených pokut lze proto očekávat.

Zákonné povinosti prodávajícího:

Při nedodržení těchto povinností hrozí prodávajícímu pokuta až do výše 100 000 Kč a 200 000 Kč v případě právnické osoby.

2. Při prodej bytu

Zákon č. 406/2000 Sb. hovoří o potřebě opatřit energetický štítek při prodeji ucelené části budovy či jednotky. Povinnost platí od 1. 1. 2013. Za ucelenou část budovy nebo jednotku se považuje:

Lze něčím nahradit štítek při prodeji bytu?

Ano, tato možnost existuje. Energetický štítek lze nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu nebo jiného tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.*

* Tuto výjimku lze aplikovat pouze za splnění předpokladu, kdy vlastník jednotky písemně požádal majitele objektu nebo společenství vlastníků jednotek o předání energetického štítku pro celou budovu. Pokud majiteli bytové jednotky nebyl i přesto PENB předán, je možno jej nahradit zmíněným vyúčtováním dodávek energií.

Výjimka chrání majitele objektu jednotky v případech, kdy společenství vlastníků nechce PENB nechat zpracovat. Společenství majitelů jednotek však v tomto případě porušuje zákon, neboť dle § 7a, odstavce (2), je povinností společenství vlastníků opatřit PENB v případě prodeje ucelené části budovy.

3. K pronájmu

Dle platné legislativy je nutné nechat zpracovat energetický štítek při uzavření nového pronájmu:

Pro celou budovu jako je:

Nebo pro ucelenou část budov jako je:

Z výše uvedeného je patrné, že v roce 2015 není nutné při novém pronájmu bytu nechat zpracovat energetický štítek. 

Povinnosti majitele při uzavření pronájmu:

Předložení průkazu novému nájemci před uzavřením smlouvy o pronájmu budovy nebo její části.
Předat průkaz nájemníkovi nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu.
Zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy byly uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy

Za výše uvedené odpovídá majitel. Při porušení povinnosti a na základě kontroly inspektorů ze Státní energetické inspekce hrozí majiteli pokuta až 100.000 Kč.

4. Novostavby

Povinnou součástí projektové dokumentace podávané ve stavebním řízení (stavební povolení nebo ohlášení) je energetický štítek budovy. Proto je u všech novostaveb nebo rekonstrukcí, které vyžadují souhlas stavebního úřadu, nutné energetický štítek vypracovat.

Povinnost zpracovat energetický štítek ve stavebním řízení: PLATÍ JIŽ OD 1. 1. 2009 !

5. Veřejné stavby

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni mít zpracovaný energetický štítek (PENB) u budov užívané orgánem veřejné moci, a to:

PENB musí mít zpracovány všechny objekty, ve kterých působí orgány veřejné moci. Tedy i ty, které nejsou v jejím vlastnictví, ale veřejná správa je využívá (např. obecní úřad ve vlastnictví soukromé osoby). Orgán veřejné moci musí samozřejmě nechat zpracovat energetický štítek i mimo výše uvedené v případě prodeje, pronájmu, výstavby nebo při větší změně (rekonstrukci) dokončené budovy.

Jaké hrozí sankce?

Stavebník, vlastník nebo společenství vlastníků jednotek, kteří nedodrží povinnost zpracovat energetický štítek pro budovy využívané orgánem veřejné moci, hrozí pokuta až do výše 200.000 Kč.

6. SVJ

Novelou zákona o hospodaření energií, která byla dne 16. 4. 2015 podepsána prezidentem ČR, se od 1. 7. 2015 ruší povinnost pro bytové domy nechat zpracovat Energetický štítek k určitému datu dle velikosti domu. Povinnost mít zpracovaný průkaz však zůstává.

Povinnost vlastníka či společenství vlastníků jednotek obstarat energetický štítek však zůstává v případě:

Nezpracovaný štítek? Pokuta SVJ!

Společenství vlastníků jednotek má povinnost opatřit si průkaz při prodeji jednotky bez ohledu na to, zda vlastník jednotky nahradil průkaz vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Pokud průkaz ze strany SVJ nebude vlastníkovi předán, lze se s podnětem obrátit na příslušný Územní inspektorát Státní energetické inspekce. Společenství vlastníků jednotek pak hrozí pokuta 200.000,- Kč. Chybějící PENB nevylučuje povinnosti vlastníka jednotky.

Kontrola inspekce: Právo kontrolovat splnění tohoto nařízení kontrolují oblastní inspektoři ze Státní energetické inspekce. Pokud zjistí, že energetický štítek není vyhotoven ve výše uvedených případech, hrozí vlastníkům a společenstvím vlastníků jednotek sankce až do výše 200.000 Kč u právnických osob, 100.000 Kč u fyzických osob.

7. Ostatní budovy 

Stejně jako vlastníci bytových domů jsou nyní majitelé administrativních budov povinni mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (dle zákona č. 406/2000 Sb.), a to:

Povinnost obstarat energetický štítek budete mít od 1. ledna 2016 v případě pronájmu kanceláře,restaurace, obchodních a výrobních prostor, nebo jiné části budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

Výjimky?

PENB nemusí být zpracován pro administrativní budovy:

8. Kotlíková dotace

Od roku 2022 bude zakázano provozovat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Stane se tak v důsledku snahy snižování emisních škodlivin, na jejichž tvorbě se právě kotle na tuhá paliva značně podílejí. Kotlíková dotace 2016 nabízí zájemcům prostředky na výměnu stávajícího kotle za ekologicky šetrnější zdroj vytápění.

stitky

Rádi Vám s vypracováním energetického štítku pomůžeme!